Үе шатууд

Олимпиад нь эхний шат, хагас шигшээ, финалын шат гэсэн 3 үе шаттай явагдана.
 

Эхний шат

2021 оны 04-р сарын 24-28 хооронд  явагдана. Өгөгдөх зааврын дагуу онлайнаар авна. Шалгалт өгөх зааврыг жич өгөх болно. 

Хагас шигшээ

2021 оны 05-р сарын 15-нд 10.00 цагаас эхэлнэ. Өгөгдөх зааврын дагуу онлайнаар авна. Шалгалт өгөх зааврыг жич өгөх болно. 

Финалын шат

2021 оны 9-р сарын 19-21-нд Италийн Венец хотын Лидо Ди Жесоло хэмээх далайн эргийн хотод зохион байгуулагдана. Шалгарсан сурагчдыг зохион байгуулах төвийн төлөөлөгч хариуцан авч явж оролцоно. Мөн сургуулийн төлөөлөгч багш оролцож болно.

1. Эхний шат

 

Олимпиадын эхний шат гурван хэсэг тестээс бүрдэнэ. Үүнд:

  • Уншиж ойлгох чадварын тест
  • Сонсож ойлгох чадварын тест
  • Англи хэлний хэрэглээ

Доорх хүснэгтэд тухайн хэсэг бүрт оногдох асуулт, цагийг харуулсан болно. Ижил түвшний бүх оролцогчдын тестийн материал ижил байна.

Өнгөрсөн онуудын тестийн материалуудыг вэбсайтаас авч ашиглах боломжтой. Асуулт бүрд тохирох зөвхөн нэг зөв хариулт байна. Онооны эрэмбэлэлт унших болон сонсох тестийн дундаж дээр суурилна.

 

 

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

30 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

  34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

   40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

   40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

20 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт(тус бүр  1.5 оноо)

СОНСОХ

20 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр  1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

  22 асуулт (тус бүр  1 оноо)

  22 асуулт (тус бүр  1 оноо)

   22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

Нийт авах оноо

80 оноо

86 оноо

86 оноо

   86 оноо

   92 оноо

92 оноо

Хариултыг 
Доорх хүснэгтд тухайн хэсэг бүрт оногдох цагийг харуулсан болно.

 

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

30 минут

30 минут

35 минут

40 минут

45 минут

45 минут

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

20 минут

20 минут

20 минут

30 минут

30 минут

30 минут

СОНСОХ

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

25 минут

30 минут

 

2. Хагас шигшээ

Эхний шатны ангилал бүрээс эхний 10% нь хагас шигшээд оролцох эрх авах ба нэрсийг www.hippo-competition.org болон www.hippo.mn вэб хуудаснаас 2021 оны 06-р сарын 01-ээс хойш харах боломжтой.

Хагас шигшээ шатны тестийн түвшин нь эхний шатныхаас нэг түвшин дээгүүр байна.

Хагас шигшээ шатны тест нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.

  • Уншиж ойлгох тест
  • Бичгийн тест (30 асуулттай)
  • Эссэ (үүнийг зөвхөн оноо тэнцсэн тохиолдолд ашиглана)

Асуулт бүрд тохирох зөвхөн нэг зөв хариулт байна. Онооны эрэмбэлэлт унших болон бичгийн тестийн дундаж дээр суурилна.

 

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр  1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт(тус бүр 1 оноо)

БИЧИХ

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо))

Эссе+  30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Нийт авах оноо

85 оноо

79 оноо

79 оноо

85 оноо

85 оноо

85 оноо

 

Бичгийн тест нь чөлөөт бичлэгийн даалгавар (ангиллаасаа хамаарч 100-200 үг байх) ба мөн 30 асуулттай даалгавар байна. Тус эссе бичлэгийг унших, бичих тестийн оноо тэнцсэн тохиолдолд үнэлэх болно.

Ангилал ба хэсэг бүрт оногдох цаг дараах байдлаар байна.

 

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

  УНШИХ

30 минут

35 минут

40 минут

45 минут

45 минут

50 минут

БИЧИХ

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

НИЙТ ЦАГ

1цаг 15мин

1цаг 20 мин

1цаг 25 мин

1цаг 30 мин

1цаг 30 мин

1цаг 35 мин

 

3. Олимпиадын финалын шат

Олимпиадын финалын шатанд оролцогчид Их Британи Улсын Гэйтхаус Авардс байгууллагын 4 чадварыг үнэлэх тест, мөн 30 асуулт бүхий Англи хэлний хэрэглээний тест өгнө. Жишээ тестүүдийг www.hippo.mn болон www.hippo-olympiad.org сайтаас авч бэлтгэл хийх боломжтой.

Финалын шатны тестийн түвшин нь эхний шатныхаас нэг түвшин дээгүүр буюу хагас шигшээ шатны түвшинтэй ижил байна.